translate from

english deutsch slovenian

to

english deutsch slovenian
info
Aktivnosti

Aktivnosti

Aktivnosti projekta DRA-MUR-CI zajemajo skladen čezmejni razvoj in ukrepe za podporo zaščiti ljudi in okolja pred naravnimi nesrečami in izboljšanju življenjskega okolja ljudi, flore in favne. V vrsti šestih delovnih sklopov bodo vzpostavljeni skupni standardi in informacijsko podprta tehnologija za zaščito pred poplavami in izmenjave izkušnje na strokovni ravni. Za projekt sta bistveni dve nalogi:

1. Poglobljen razvoj na področju upravljanja in čezmejno sodelovanje, vključno z razumevanjem nastanka poplav in poplavnih tveganj, nadzorom usedlin in rinjenih plavin. Na osnovi znanstvenih analiz in podatkov informacijske platforme o poplavah bomo lahko izboljšali sistem opozarjanja in informiranja občanov, civilne zaščite in nadgradili bilateralne načrte opozarjanja in ukrepanja.

2. Regulacije rek in ukrepi zaščite pred poplavami s ponovnim ovrednotenju narave, življenjskega prostora obeh rek in celostnih ukrepov v obliki pilotnih projektov na reki Dravi in Muri. Primarni koristniki rezultatov projekta so organi, pristojni za področje voda in za civilno zaščito in s tem za ravnanje na obeh straneh skupnega porečja. Končni koristniki rezultatov projekta pa bodo prebivalci porečij Drave in Mure, katerih cilj je živeti v varnem okolju, z učinkovito izrabo virov v skladu s splošnim konceptom gospodarjenja z vodami, ki je znan tudi kot doktrina zaupanja javnosti. Javnost bomo obveščali o tveganju, nevarnosti, zaščiti pred poplavami in opozarjali na možnost poplav. Rezultate projekta bodo uporabljale tudi posebne vladne službe (MOP-Center za Dravo, ARSO), javne službe in upravljavci hidroelektrarn. Glavna vrednost, ki jo dosegamo s čezmejnim sodelovanjem v projektu DRA-MUR-CI izvira iz dejstva, da je gospodarjenje z vodami in upravljanje na porečju učinkovito, če sodelujeta obe državi in upoštevamo vse dele reke. Čezmejno sodelovanje je neizogibni način pristopa, če želimo doseči usklajeno načrtovanje in izvajanje ukrepov v rečni strugi. 25. septembra 2009 bodo v Mariboru partnerji podpisali skupno konzorcijsko pogodbo, s katero se bo na obeh straneh meje uradno začel projekt DRA-MUR-CI. Ocenjena skupna vrednost projekta, ki bo trajal štiri leta, je 3,5 milijone evrov. Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru OP SI-AT 2007-2013.