translate from

english deutsch slovenian

to

english deutsch slovenian
info
Cilji projekta

Cilji projekta

 Cilj projekta je povezovanje na področju gospodarjenja z vodami na območju največjih rek (Drave in Mure), ki si jih delita članici EU, Avstrija in Slovenija. Ključna sestavina projekta je definirana z dvema direktivama EU: EU Water Framework Directive (v nadaljevanju WFD) in EU Flood Directive (v nadaljevanju FD). V obeh direktivah so predpisane določene naloge in dolžnosti, ki morajo biti izpolnjene, da lahko obravnavamo mednarodno porečje kot celoto. Medtem ko se splošna WFD nanaša na načrtovanje in izdelovanje programov, sodelovanje javnosti in na dobro stanje porečij (glede na popisane kazalce), se FD ukvarja s problemi poplav z upoštevanjem ciljev ravnanja ob poplavah, poplavnimi tveganji ter vzpostavitvijo upravljalskih načrtov poplavnih območij. V projektu naj bi določili skupne standarde za ravnanje ob poplavah in gospodarjenje s sedimenti, ki trenutno ne obstajajo. To naj bi dosegli z intenzivnim sodelovanjem in izmenjavo izkušenj. V nadaljevanju bo z vključitvijo univerz zagotovljeno, da bodo inovativno in znanstveno postavljena vprašanja obdelana na visoki ravni.

Trenutno je preventivno in aktivno ravnanje ob poplavah (zaščita pred poplavami in sistem opozarjanja) in izboljšanje ekološkega stanja voda glavna naloga oblasti na področju voda, in sicer za obe reki Dravo in Muro na mejnem območju med obema državama.

V ospredju projekta sta dve temi:

1. Regulacije rek in ukrepi zaščite pred poplavami
V zadnjih 30 letih je bila zaznana napredna erozija dna struge. Dolvodno od naselja Murek, se je struga reke Mure poglobila tudi do 1,2 m. Eden izmed glavnih ciljev koncepta sodelovanja na področju gospodarjenja z vodami ˝Grenzmur˝ in Natura 2000, je ustaviti ali obrniti te erozijske procese. S program INTERREG IIIA - ˝ Maßnahmen Unteres Murtal˝ je bil vsebinsko narejen velik korak, ko je za izboljšanje stanja bila izvedena razširitev struge. Z izvedbo nadaljnje širitve struge reke Mure v Avstriji in v Sloveniji je v okviru tega projekta načrtovan pomemben prispevek k ponovnemu ovrednotenju narave in življenjskega prostora. Celostni ukrepi bodo izvedeni na reki Dravi in Muri v obliki pilotnih projektov.

2. Upravljanje zaščite pred poplavami
Druga osrednja tema tega projekta je razumevanje nastanka poplav in poplavnih tveganj na rekah Drava in Mura, monitoring sedimentov in rinjenih plavin, ki pomenbno vplivajo na vodostaje, ter modeliranje poplavnih pretokov in transporta sedimentov oziroma rinjenih plavin. Na osnovi teh podatkov se bo izboljšal sistem opozarjanja in informiranja civilne zaščite in nadgradili bilateralni načrti opozarjanja in ukrepanja.
Pomembno je poudariti tudi, da se bodo poleg poplavnih pretokov, kot glavne teme na porečjih obravnavanih rek, znotraj tega projekta obravnavali tudi drugi sorodni problemi.

Predlagani projekt naslavlja naslednje prednostne naloge/kazalnike operativnega programa:
46 Razvoj na področju skupne uporabe infrastrukture
47 Razvijanje sodelovanja na področju javnih storitev
48 Zmanjšanje izoliranosti s pomočjo boljše dostopnosti do prevoznih sredstev, IKT omrežij in storitev
49 Spodbujanje in izboljšanje skupnega varstva ter upravljanja okolja
51 Promocija biotske raznovrstnosti in zaščite narave
54 Drugi ukrepi za varovanje okolja in preventivni ukrepi
55 Promocija naravnih vrednot