translate from

english deutsch slovenian

to

english deutsch slovenian
info
Članki

28. sep. 2009 


Čezmejna vodarska iniciativa za reki Drava in Mura DRA-MUR-CI


Minister za okolje in prostor Karl Erjavec  je s partnerji projekta DRA-MUR-CI podpisal skupno konzorcijsko pogodbo, s katero se bo na obeh straneh meje uradno začel izvajati projekt, katerega cilj je povezovanje Slovenije in Avstrije na področju gospodarjenja z vodami na območju Drave in Mure v skladu z: vodno in poplavno direktivo. Obe prinašata skupek dolžnosti, ki jih je potrebno izvrševati, da bi bila mednarodna rečna povodja obravnavana kot celota.
 
Aktivnosti projekta DRA-MUR-CI zajemajo skladen čezmejni razvoj in ukrepe za podporo zaščiti ljudi in okolja pred naravnimi nesrečami in izboljšanju življenjskega okolja ljudi, flore in favne. V vrsti šestih delovnih sklopov bodo vzpostavljeni skupni standardi in informacijsko podprta tehnologija za zaščito pred poplavami in izmenjave izkušnje na strokovni ravni.


Za projekt sta bistveni dve nalogi:
1. Poglobljen razvoj na področju upravljanja in čezmejno sodelovanje, vključno z razumevanjem nastanka poplav in poplavnih tveganj, nadzorom usedlin in rinjenih plavin. Na osnovi znanstvenih analiz in podatkov informacijske platforme o poplavah bomo lahko izboljšali sistem opozarjanja in informiranja občanov, civilne zaščite in nadgradili bilateralne načrte opozarjanja in ukrepanja.
2. Regulacije rek in ukrepi zaščite pred poplavami s ponovnim ovrednotenju narave, življenjskega prostora obeh rek in celostnih ukrepov v obliki pilotnih projektov na reki Dravi in Muri.
3. Poglobljen razvoj na področju upravljanja voda na porečju in čezmejno sodelovanje, saj lahko le na osnovi znanstvenih analiz in podatkov, obdelanih s pomočjo informacijske platforme o poplavah izboljša sistem opozarjanja in informiranja občanov, civilne zaščite in nadgradijo bilateralne načrte opozarjanja in ukrepanja.
4. Ukrepi za varovanje pred poplavami s ponovnim ovrednotenju narave, življenjskega prostora obeh rek in celostnih ukrepov v obliki pilotnih projektov na reki Dravi in Muri.
 
Primarni koristniki rezultatov projekta so organi, pristojni za področje voda in za civilno zaščito in s tem za ravnanje na obeh straneh skupnega porečja. Končni koristniki rezultatov projekta pa bodo prebivalci porečij Drave in Mure, katerih cilj je živeti v varnem okolju, z učinkovito izrabo virov v skladu s splošnim konceptom gospodarjenja z vodami, ki je znan tudi kot doktrina zaupanja javnosti. Javnost bomo obveščali o tveganju, nevarnosti, zaščiti pred poplavami in opozarjali na možnost poplav. Rezultate projekta bodo uporabljale tudi posebne vladne službe (MOP-Center za Dravo, ARSO), javne službe in upravljavci hidroelektrarn.
 
Projekt je bil izbran v okviru razpisa Operativnega programa evropskega teritorialnega sodelovanja in je eden izmed treh ciljev evropske kohezijske politike. Ocenjena skupna vrednost projekta, ki bo trajal štiri leta, je 3.5 milijone evrov.
 
S tem projektom se Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z Agencijo RS za okolje in njenimi regionalnimi izpostavami za upravljanje z vodami aktivno vključuje v čezmejno sodelovanje v okviru operativnega programa Evropskega teritorialnega sodelovanja na področju voda.
 
Čezmejno sodelovanje bo potekalo v obliki razvoja skupnih oziroma usklajenih ukrepov in planov, povezanih z upravljanjem tveganja, zaščito pred poplavami in varovanjem okolja.Ministrstvo za okolje in prostor – novice: http://www.mop.gov.si/si/splosno/cns/novica/browse/4/article/2022/7177/339751d081/